شـما چـند سـال دارید ؟
(12.72%) 7
بین 8 الــی 14 سال
(49.09%) 27
بین 15 الی 20 سال
(27.27%) 15
بین 21 الی 25 سال
(7.272%) 4
بین 26 الی 30 سال
(0%) 0
بین 31 الی 35 سال
(0%) 0
بین 36 الی 40 سال
(3.636%) 2
بیشتر از 40 سال

تعداد شرکت کنندگان : 55