مطالب سایت چقدر برای شما مفید بـود؟
(25%) 76
100 درصد مفید بود
(2.960%) 9
90 درصد مفید بود
(3.947%) 12
80 درصد مفید بود
(2.302%) 7
70 درصد مفید بود
(1.315%) 4
60 درصد مفید بود
(2.302%) 7
50 درصد مفید بود
(0.657%) 2
40 درصد مفید بود
(2.302%) 7
30 درصد مفید بود
(1.315%) 4
20 درصد مفید بود
(5.263%) 16
10 درصد مفید بود
(52.63%) 160
خیلی کم مفید بود

تعداد شرکت کنندگان : 304